ALEXEY I. SHINKEVICH
 

LOGISTICS AND MANAGEMENT Department - Chair

Full Professor
Doctor in Economics, Doctor of Engineering

phone: +7 (843) 231-43-13
e-mail: ashinkevich@mail.ru ; dlogscm@kstu.ru

SPIN-code RSCI: 1113-1261
AuthorID: 142837
Scopus Author ID: 57039226700
Researcher ID: ABD-4853-2020

Research interests: research of regional economy, innovative development using the neoinstitutional approach and mathematical modeling methods, trends in the digitalization of industry, sustainable development of industrial enterprises.


Publications:

1. Shinkevich, A. Sustainable development of territories in the zone of industrial facilities // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 890(1), 012190. 2. Shinkevich A.I., Barsegyan N.V., Dyrdonova A.N., Fomin N.Yu. Key directions of automation of petrochemical production // Journal of Physics: Conference Series, 2020, 1515(2), 022016

3. Shinkevich A.I., Kudryavtseva S.S., Ershova I.G. Modelling of energy efficiency factors of petrochemical industry // International Journal of Energy Economics and Policy. 2020. V. 10 (3). P. 465-470.

4. Shinkevich A.I., Barsegyan N.V., Shinkevich M.V., Galimullina F.F., Farrakhova A.A., Nadejdina M.E. Reserves for improving the efficiency of petrochemical production on the basis of «Industry 4.0» // International Scientific and Technical Conference Smart Energy Systems, 2019. – P. 04006.

5. Shinkevich A.I., Kudryavtseva S.S., Shinkevich M.V., Salimianova I.G., Ishmuradova I.I. Improving the efficiency of production process organization in the resource saving system of petrochemical enterprises // International Journal of Energy Economics and Policy. 2019. V. 9. № 4. P. 233-239.

6. Jalal A.Q., Essa Allalaq H.A., Shinkevich A.I., Kudryavtseva S.S., Ershova I.G. Assessment of the efficiency of energy and resource-saving technologies in open innovation and production systems // International Journal of Energy Economics and Policy. 2019. V. 9. № 5. P. 289-296.

7. Klimenko TI, Shinkevich AI, Kudryavtseva SS, Shinkevich MV, Barsegyan NV, Farrakhova AA, Ishmuradova II. Modeling Factors of Environmental Tourism Development in Innovation Economy // EKOLOJI. 2018, V. 27 (106), P. 263-269 (Scopus)

8. Dyrdonova AN, Shinkevich AI, Galimulina FF, Malysheva TV, Zaraychenko IA, Petrov VI, Shinkevich MV. Issues of Industrial Production Environmental Safety in Modern Economy // EKOLOJI. 2018, V. 27 (106), P.193-201 (Scopus)

9. Alsu A. Lubnina1, Alexey I. Shinkevich, Natalia M. Chikisheva, Regina R. Kharisova, Larisa E. Fatikhova, Aleksandr A. Novikov and Dmitry V. Shiryaev, Innovative Collaboration Ensures Industrial Success // International Journal of Advanced Biotechnology and Research. 2017, V.8, P.164-171

10. Alexey I. Shinkevich, Roza P. Ivanova , Estimation Technique of Integration Processes in Innovation / Eurasian Journal of Analytical Chemistry. 2017, V.12, P. 509-520 (Scopus)

11. Iliyas R. Galiullin, Alexey I. Shinkevich, Aleksandr A. Novikov, Elena V. Novikova, Rashad A. Kurbanov, Ramin A. Gurbanov, Irina V. Shireva, Service Enterprises’ Non-Price Competition Economic Aspects: Macro and Meso Level of Research // Eurasian Journal of Analytical Chemistry. 2017, V.12, P.1159-1168 (Scopus)

12. Tatiana V. Malysheva, Alexey I. Shinkevich, Elena V. Zelenkina, Ivan S. Denisov, Tatyana M. Vorotyntseva, Olga A. Dmitrieva, Vladimir I. Kurdyumov, Development and Concentration Efficiency Study of Enterprises Innovation Activity in Real Sector of Economy // Eurasian Journal of Analytical Chemistry. 2017, V.12, P.1347-1356 (Scopus)

13. Alexey I. Shinkevich, Svetlana S. Kudryavtseva, Michael N. Kozin, Denis A. Shirev, Irina A. Fedorova, Regina R. Kharisova, Vadim A. Zlobin, Economic Sectors Development Evaluation in Innovations TripleHelix Model // Eurasian Journal of Analytical Chemistry. 2017, V.12, P.1399-1404 (Scopus)

14. Farida F. Galimulina, Alexey I. Shinkevich, Irina P. Komissarova, Albina N. Mayorova, Irina A. Astafyeva, Natalia V. Klimova, Karina R. Nabiullina, Irina V. Zhukovskaya, Technology Platforms as an Efficient Tool to Modernize Russia’s Economy // International Journal of Economics and Financial Issues. 2016, V. 6, №1, P.163-168

15. Svetlana S. Kudryavtseva, Alexey I. Shinkevich, Rustem M. Sirazetdinov, Vyacheslav T. Volov, Guzel F. Yusupova, Julia V. Torkunova, Elmira R. Khairullina, Natalya V. Klimova, Irina Y. Litvin, A Design of Innovative Development in the Industrial Types of Economic Activity // International Review of Management and Marketing. 2016, V. 5, №4, P.265-270

16. Tatiana V. Malysheva, Alexey I. Shinkevich, Guzyal M. Kharisova, Yuliya V. Nuretdinova, Oleg R. Khasyanov, Ildar G. Nuretdinov, Natalia A. Zaitseva, Svetlana S. Kudryavtseva, The Sustainable Development of Competitive Enterprises through the Implementation of Innovative Development Strategy // International Journal of Economics and Financial Issues. 2016, V. 6, №1, P.185-191 (Scopus)

17. Irina A. Zaraychenko, Aleksey I. Shinkevich , Mikhail Y. Shvetsov, Klavdiya G. Erdyneyeva, Lidiya A. Bordonskaya , Aleksandra E. Persidskaya, Sofya A. Rozhkova, Aleksandr A. Afanasyev, Innovation Networks Modeling Within the Concept of Open Innovations // International Journal of Economics and Financial Issues. 2016, V.6, №1, P.192-198 (Scopus)

18. Alexey I. Shinkevich, Tatiana V. Malysheva, Elina N. Ryabinina, Natalya V. Morozova, Galina N. Sokolova, Inessa A. Vasileva & Izida I. Ishmuradova, Formation of Network Model of Value Added Chain Based on Integration of Competitive Enterprises in Innovation-Oriented Cross-Sectorial Clusters // International Journal of Environmental and Science Education. 2016, V.9, P.10347-10364 (Scopus)

19. Alexey I. Shinkevich, Svetlana S. Kudryavtseva, Evgeny N. Razdrokov, Irina V. Lushchik, Ekaterina L. Vodolazhskaya, Sofia Sh. Ostanina & Mariya M. Sharafutdinova, Method for Assessing of the Level of National Innovation Systems Openness from the Institutional Approach Perspective // International Journal of Environmental and Science Education. 2016, V.9, P.10505-10515 (Scopus)

20. Marina V. Shinkevich, Aleksey I. Shinkevich, Liudmila A. Ponkratova, Natalya V. Klimova, Guzel F. Yusupova, Irina V. Lushchik, Tatiana A. Zhuravleva, Models and Technologies to Manage the Institutionalization of Sustainable Innovative Development of Meso-Systems // Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015, V.6, №6, P. 32-39

AUTHOR: KNRTU NEWS

>>